งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ …

1.เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอความก้าวหน้า และเผยแพร่ผลงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิต ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ ของโรงเรียน คณาจารย์ในโรงเรียนสาธิต รวมถึงการแลดงศิลปวัฒนธรรม และการนำเสนอผลงานที่โดเด่นของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
3.เพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิต
4.เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานสาธิตวิชาการ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน