งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติความเป็นมา
สาธิตวิชาการครั้งที่ 1

ปีการศึกษา 2558 มีการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “จาก Lab School สู่ Real World” ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
สาธิตวิชาการครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2550 มีการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 2 ขึ้น ร่วมกันกับงาน Educa 2007 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “สาธิต...คิดสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ
สาธิตวิชาการครั้งที่ 3

ปีการศึกษา 2553 มีการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำสังคม : Best Practice from Lab School” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
สาธิตวิชาการครั้งที่ 4

ปีการศึกษา 2556 มีการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 4 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “สาธิตก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม ก้าวล้ำสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
สาธิตวิชาการครั้งที่ 5

ปีการศึกษา 2558 มีการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 5 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : นวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่น” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
สาธิตวิชาการครั้งที่ 6

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” (Satit Innovations for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7

สำหรับปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รูปแบบการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอน การบรรยายพิเศษทางวิชาการ การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา และงานวิจัยสร้างสรรค์ การนำเสนอผลงาน และกิจกรรมที่โดเด่นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ การแข่งขันและการประกวดทักษะทางวิชาการของนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ การจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่มีความสนใจ ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังคงไว้ซึ่งปณิธานในการสานต่องานสาธิตวิชาการในครั้งต่อๆไป เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาไทยในทุกๆ ด้าน ให้มีความก้าวล้ำทัดเทียมการศึกษาในสังคมโลกสืบไป