ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ


 การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

      - ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

สถานที่ต่อไปนี้
      - เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th
      - บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน (บริเวณด้านข้างอาคาร 7 โรงเรียนสาธิตฯ)


 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

      - สำหรับนักเรียนที่สอบได้ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้หากไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


 การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการฯ ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

      - ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
- เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ (http://satit.pn.psu.ac.th)
- โรงเรียนสาธิตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ทำคะแนนได้สูงสุดใน 10 อันดับแรก ของแต่ระดับ พร้อมมอบเกียรติบัตร