หน้าหลักเว็บไซต์
 อ่านคำชี้แจ้ง

  ระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายใน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (หากผู้สมัครไม่ได้ชาระเงินภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์สอบ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ (http://satit.pn.psu.ac.th) และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ (บริเวณด้านข้างอาคาร 7)


 กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562  


   ระบบสมัครสอบคัดเลือก ม. 1 และ ม.4    ระบบสมัครทดสอบวัดความรู้ฯ