งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประธานพิธีเปิด และวิทยากรบรรยายพิเศษ งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล”


ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์

นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

บรรยายพิเศษหัวข้อ “อย่าให้จิตวิทยาร้างราจากห้องเรียน”


ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

บรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”