งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกียรติบัตรการจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายทางวิชาการ

 
1.Design Thinking สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะ
 
2.Frabrication Lab สู่การจัดการเรียนการสอน STEM ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
3.มหัศจรรย์งานกระดาษ
 
4.พรรณไม้น่ารู้ สู่การสร้างสรรค์ดนตรีศึกษา
 
5.โครงการ Satit Chula Zero Waste
 
6.การจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันการเงินและการประกอบการในโลกเศรษฐกิจ
 
7.Jigsaw Art From Many Mind
 
8.การใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอน
 
9.STEM กับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
10.การสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
11.จิตตปัญญาศึกษามิติแห่งความงอกงามภายในของผู้เรียน
 
12.การจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ และรู้ทันสิ่งแวดล้อม
 
13.การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Geo Gebra
 
14.การศึกษาชั้นเรียน ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง เท่าไรกับเท่าไร
 
15.การวัดและการประเมินภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
16.การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้
 
17.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาผ่านเกม
 
18.สื่อสร้างสรรค์ ปลุกพลังการเรียนรู้
 
19.Flipped Classroom ยุค 2019 สำหรับมัธยมศึกษา
 
20.การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา (Balanced Literacy)
 
21.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
 
22.โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
 
23.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
 
24.ครูปฐมวัย 4.0