หลักการและเหตุผล

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2512ภายหลังการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ 1 ปี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ โดยโรงเรียนสาธิตฯ มีภารกิจสำคัญในการเป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานฝึกปฏิบัติการสอน และฝึกงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตฯยังมีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม…3) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 5 ทศวรรษ โรงเรียนสาธิตฯ ยังคงทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพในการร่วมผลิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ออกไปรับใช้สังคม เป็นครูมืออาชีพที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอน การอบรม บ่มเพาะความเป็นครูที่โรงเรียนสาธิตฯ นอกจากนี้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมหลากหลายอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

     ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ เป็นโอกาสพิเศษที่โรงเรียนสาธิตฯ ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี ได้สร้างชื่อเสียงและ ก่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับสังคมภาคใต้ และประเทศมากมาย ทางโรงเรียนเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการ /กิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา และ เผยแพร่ชื่อเสียง ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนสาธิตฯ ต่อคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองสถาบันการศึกษา องค์กรส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร จึงได้จัดทำโครงการ “ 50 ปี รวมมิตร สาธิต ม.อ.” ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ และจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น และแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ
  2. เพื่อจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น ย้อนรำลึกถึงโรงเรียนสาธิตฯ และศิษย์เก่าได้แสดงมุทิตต่อคณาจารย์
  3. เพื่อส่งเสริมความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนสาธิตฯ ศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน
  4. เพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่าเข้ากองทุน “50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ” ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์