Satit PSU Admission 63

ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการ
  • - การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7-13 มกราคม 2563
  • - การมอบตัวนักเรียน วันที่ 23 กุมภาพันธ์​ 2563 (เปลี่ยนเเปลงจากเดิมวันที่ 22)