ระบบรับสมัครนักเรียน และทดสอบความรู้ทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กำหนดการ
  • สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2563