โครงการอบรม STEM ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Patas Usoh

           001

วันที่ 4- 5 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรม STEM ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และนักเรียนทั่วไปที่มีความสนใจด้าน STEM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สะเต็มศึกษา มากยิ่งขึ้นและมีทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง เพื่อแก้ไขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ปัญหา และเพื่อสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ สะเต็มศึกษา นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร และ Dee-Jean ONG เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

 

001.JPG003.JPG004.JPG006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG010.JPG011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG020.JPG021.JPG022.JPG023.JPG024.JPG025.JPG026.JPG027.JPG028.JPG029.JPG030.JPG031.JPG033.JPG035.JPG038.JPG040.JPG043.JPG044.JPG047.JPG048.JPG049.JPG050.JPG051.JPG055.JPG056.JPG059.JPG061.JPG062.JPG063.JPG064.JPG065.JPG067.JPG068.JPG070.JPG071.JPG072.JPG076.JPG077.JPG078.JPG079.JPG080.JPG081.JPG082.JPG083.JPG084.JPG085.JPG086.JPG087.JPG088.JPG089.JPG090.JPG091.JPG092.JPG093.JPG094.JPG095.JPG096.JPG098.JPG099.JPG100.JPG102.JPG103.JPG105.JPG106.JPG107.JPG108.JPG109.JPG110.JPG111.JPG113.JPG114.JPG116.JPG118.JPG119.JPG120.JPG121.JPG122.JPG123.JPG124.JPG125.JPG127.JPG128.JPG130.JPG131.JPG132.JPG133.JPG134.JPG135.JPG136.JPG137.JPG138.JPG139.JPG141.JPG142.JPG143.JPG144.JPG145.JPG146.JPG148.JPG149.JPG150.JPG151.JPG152.JPG153.JPG154.JPG155.JPG156.JPG157.JPG158.JPG160.JPG161.JPG162.JPG163.JPG164.JPG165.JPG167.JPG168.JPG169.JPG170.JPG172.JPG173.JPG174.JPG175.JPG177.JPG178.JPG179.JPG180.JPG181.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh