โครงการอบรม STEM ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Patus Usoh

           001

วันที่ 4- 5 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรม STEM ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และนักเรียนทั่วไปที่มีความสนใจด้าน STEM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สะเต็มศึกษา มากยิ่งขึ้นและมีทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง เพื่อแก้ไขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ปัญหา และเพื่อสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ สะเต็มศึกษา นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร และ Dee-Jean ONG เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131