การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และห้องเรียน อาคาร 6 , 7 และ 8 โรงเรียนสาธิตฯ

โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และทีมบริหาร ประธานชมรมผู้ปกครองเข้าพปปะกับผู้ปกครอง 

และมีบรรยายพิเศษหัวข้อ “สร้างพลเมืองสาหรับ Thailand 4.0 และ 5.0”

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าฯ


 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131