โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SMP

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี 2559

1.โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม        อำเภอปะนาเระ

2.โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา       อำเภอเมือง

3.โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน        อำเภอโคกโพธิ์ 

4.โรงเรียนส่งเสริมศาสน์             อำเภอยะหริ่ง

5.โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์           อำเภอทุ่งยางแดง

6.โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา     อำเภอสายบุรี

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี 2560

1.โรงเรียนศาสน์สามัคคี             อำเภอหนองจิก

2.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ     อำเภอยะรัง

3.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ   อำเภอมายอ

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี 2561

1.โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 

2.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 

3.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์  

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี 2562

1.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี

2.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี

3.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน