โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ ๗ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.จรีรัตน์ สาครินทร์ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.กนก จันทรา กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมในครั้งนี้

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ

1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng001.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng002.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng003.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng004.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng005.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng006.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng007.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng008.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng009.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng010.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng011.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng012.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng013.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng014.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng015.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng016.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng017.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng018.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng019.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng020.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng021.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng022.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng023.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng024.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng025.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng026.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng027.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng028.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng029.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng030.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng031.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng032.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng033.jpg