โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน (STEM Education : Workshop & Training)

 

กิจกรรม STEM Education on Technolog

กิจกรรม STEM Education on Plant Biology 

กิจกรรม STEM Education on Chemistry

กิจกรรม STEM Education on Physics เหินฟ้า

 

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 3 โรงเรียน

1.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี

2.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี

3.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน

เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม และ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)