โครงการอบรม Virtual Classroom รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้” รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpg67.jpg68.jpg69.jpg70.jpg71.jpg72.jpg73.jpg74.jpg75.jpg76.jpg