อบรม Virtual Classroom

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Image001z.jpgImage002z.jpgImage003z.jpgImage004z.jpgImage005z.jpgImage006z.jpgImage007z.jpgImage008z.jpgImage009z.jpgImage010z.jpgImage011z.jpgImage012z.jpgImage013z.jpgImage014z.jpgImage015z.jpgImage016z.jpgImage017z.jpgImage018z.jpgImage019z.jpgImage020z.jpgImage021z.jpgImage022z.jpgImage023z.jpgImage024z.jpgImage025z.jpgImage026z.jpgImage027z.jpgImage028z.jpgImage029z.jpgImage030z.jpgImage031z.jpgImage032z.jpgImage033z.jpgImage034z.jpgImage035z.jpgImage036z.jpgImage037z.jpgImage038z.jpgImage039z.jpgImage040z.jpgImage041z.jpgImage042z.jpgImage043z.jpgImage044z.jpgImage045z.jpgImage046z.jpgImage047z.jpgImage048z.jpgImage049z.jpgImage050z.jpgImage051z.jpgImage052z.jpgImage053z.jpgImage054z.jpgImage055z.jpgImage056z.jpgImage057z.jpgImage058z.jpgImage059z.jpgImage060z.jpgImage061z.jpgImage062z.jpgImage063z.jpgImage064z.jpgImage065z.jpgImage066z.jpgImage067z.jpgImage068z.jpgImage069z.jpgImage070z.jpgImage071z.jpgImage072z.jpgImage073z.jpgImage074z.jpgImage075z.jpgImage076z.jpgImage077z.jpgImage078z.jpgImage079z.jpgImage080z.jpgImage081z.jpgImage082z.jpgImage083z.jpgImage084z.jpgImage085z.jpgImage086z.jpgImage087z.jpgImage088z.jpgImage089z.jpgImage090z.jpgImage091z.jpg