โครงการอบรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครู

โครงการอบรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpgImage008.jpgImage009.jpgImage010.jpgImage011.jpgImage012.jpgImage013.jpgImage014.jpgImage015.jpgImage016.jpgImage017.jpgImage018.jpgImage019.jpgImage020.jpgImage021.jpgImage022.jpgImage023.jpgImage024.jpgImage025.jpgImage026.jpgImage027.jpgImage028.jpgImage029.jpgImage030.jpgImage031.jpgImage032.jpgImage033.jpgImage034.jpgImage035.jpgImage036.jpgImage037.jpgImage038.jpgImage039.jpgImage040.jpgImage041.jpgImage042.jpgImage043.jpgImage044.jpgImage045.jpgImage046.jpgImage047.jpgImage048.jpgImage049.jpgImage050.jpgImage051.jpgImage052.jpgImage053.jpgImage054.jpgImage055.jpgImage056.jpgImage057.jpgImage058.jpgImage059.jpgImage060.jpgImage061.jpgImage062.jpgImage063.jpgImage064.jpgImage065.jpgImage066.jpgImage067.jpgImage068.jpgImage069.jpgImage070.jpgImage071.jpgImage072.jpgImage073.jpgImage074.jpgImage075.jpgImage076.jpgImage077.jpgImage078.jpgImage079.jpgImage080.jpgImage081.jpgImage082.jpgImage083.jpgImage084.jpgImage085.jpgImage086.jpgImage087.jpgImage088.jpgImage089.jpg