โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์สำหรับsmp รุ่น 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ  Science Mathematics Program (SMP)  รุ่นที่ 1 จำนวน 6 โรงเรียน 1.โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ 2.โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมือง 3.โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ 4.โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง 5.โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ อำเภอทุ่งยางแดง 6.โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี นักเรียนทั้งหมดจำนวน 72 คน โดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Image01.jpgImage02.jpgImage03.jpgImage04.jpgImage05.jpgImage06.jpgImage07.jpgImage08.jpgImage09.jpgImage10.jpgImage11.jpgImage12.jpgImage13.jpgImage14.jpgImage15.jpgImage16.jpgImage17.jpgImage18.jpgImage19.jpgImage20.jpgImage21.jpgImage22.jpgImage23.jpgImage24.jpgImage25.jpgImage26.jpgImage27.jpgImage28.jpgImage29.jpgImage30.jpgImage31.jpgImage32.jpgImage33.jpgImage34.jpgImage35.jpgImage36.jpgImage37.jpgImage38.jpgImage39.jpgImage40.jpgImage41.jpgImage42.jpgImage43.jpgImage44.jpgImage45.jpgImage46.jpgImage47.jpgImage48.jpgImage49.jpgImage50.jpgImage51.jpgImage52.jpgImage53.jpgImage54.jpgImage55.jpgImage56.jpgImage57.jpgImage58.jpgImage59.jpgImage60.jpg