โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2559 ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560

วัตถุประสงค์

1.ต้องการทราบว่าผู้เรียนเมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้วผู้เรียนจะมีความรู้อยู่ในระดับใด

2.ผู้สอนจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ

3 .เพื่อนำผลจากการสอบไปใช้ปรับปรุงและสรุปผลการเรียน

Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpgImage008.jpgImage009.jpgImage010.jpgImage011.jpgImage012.jpgImage013.jpgImage014.jpgImage015.jpgImage016.jpgImage017.jpgImage018.jpg