โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560

โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560  

27-29 เมษายน 2560 ณ หนานท่าส้าน ล่องแก่งและรีสอร์ท ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    2. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และ เรียนรู้วิธีการเรียนอย่างถูกต้อง

    3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP) ได้อย่างมีความสุข

    4. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP)  

Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpgImage008.jpgImage009.jpgImage010.jpgImage011.jpgImage012.jpgImage013.jpgImage014.jpgImage015.jpgImage016.jpgImage017.jpgImage018.jpgImage019.jpgImage020.jpgImage021.jpgImage022.jpgImage023.jpgImage024.jpgImage025.jpgImage026.jpgImage027.jpgImage028.jpgImage029.jpgImage030.jpgImage031.jpgImage032.jpgImage033.jpgImage034.jpgImage035.jpgImage036.jpgImage037.jpgImage038.jpgImage039.jpgImage040.jpgImage041.jpgImage042.jpgImage043.jpgImage044.jpgImage045.jpgImage046.jpgImage047.jpgImage048.jpgImage049.jpgImage050.jpgImage051.jpgImage052.jpgImage053.jpgImage054.jpgImage055.jpgImage056.jpgImage057.jpgImage058.jpgImage059.jpgImage060.jpgImage061.jpgImage062.jpgImage063.jpgImage064.jpgImage065.jpgImage066.jpgImage067.jpgImage068.jpgImage069.jpgImage070.jpgImage071.jpgImage072.jpgImage073.jpgImage074.jpgImage075.jpgImage076.jpgImage077.jpgImage078.jpgImage079.jpgImage080.jpgImage081.jpgImage082.jpgImage083.jpgImage084.jpgImage085.jpgImage086.jpgImage087.jpgImage088.jpgImage089.jpgImage090.jpgImage091.jpgImage092.jpgImage093.jpgImage094.jpgImage095.jpgImage096.jpgImage097.jpgImage098.jpgImage099.jpg

Albums