โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านคณิตศาสตร์

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโรงเรียน Science Mathematiecs Program (SMP) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17-21 เมษายน 2560 โดย กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตฯ คณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนรู้

3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุข

4 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP)

Image01.jpgImage02.jpgImage03.jpgImage04.jpgImage05.jpgImage06.jpgImage07.jpgImage08.jpgImage09.jpgImage10.jpgImage11.jpgImage12.jpgImage13.jpgImage14.jpgImage15.jpgImage16.jpgImage17.jpgImage18.jpgImage19.jpgImage20.jpgImage21.jpgImage22.jpgImage23.jpgImage24.jpgImage25.jpgImage26.jpgImage27.jpg

Albums