โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการสอน

โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการสอน  สำหรับครูในโครงการ SMP 18-20 เมษายน 2560 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ SMP ให้มีทักษะการใช้ภาษาไทย

2.เพื่อพัฒนาให้ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ SMPสามารถนำทักษะการใช้ภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ได้มีโอกาสเรียนกับครูผู้สอนที่ทักษะการใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0F4A7613.JPG0F4A7698.JPG0F4A7703.JPG0F4A7706.JPG0F4A7734.JPG0F4A7761.JPG0F4A7812.JPG0F4A7815.JPG0F4A7822.JPG0F4A7824.JPG0F4A7850.JPG0F4A7888.JPG0F4A7903.JPG0F4A7924.JPG0F4A7950.JPG0F4A7990.JPG0F4A8037.JPG0F4A8040.JPG0F4A8054.JPG0F4A8347.JPG0F4A8363.JPG0F4A8373.JPG0F4A8391.JPG0F4A8405.JPG0F4A8534.JPG0F4A8535.JPG0F4A8538.JPG0F4A8540.JPG0F4A8543.JPG0F4A8544.JPG0F4A8546.JPG0F4A8551.JPG0F4A8553.JPG0F4A8556.JPG