โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 โรงเรียนใหม่

  • พิมพ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) 7-9 เมษายน 2560 โดย กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนรายวิชาวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีทักษะในการสอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนรายวิชาวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้มีความเชื่อมั่นและมีความสามารถทางการสอนคณิตศาสตร์

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์

4.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP) ได้มีโอกาสเรียนกับครูที่มีคุณภาพ

 

Image00001.jpgImage00002.jpgImage00003.jpgImage00004.jpgImage00005.jpgImage00006.jpgImage00007.jpgImage00008.jpgImage00009.jpgImage00010.jpgImage00011.jpgImage00012.jpgImage00013.jpgImage00014.jpgImage00015.jpgImage00016.jpgImage00017.jpgImage00018.jpgImage00019.jpgImage00020.jpgImage00021.jpgImage00022.jpgImage00023.jpgImage00024.jpgImage00025.jpgImage00026.jpgImage00027.jpgImage00028.jpgImage00029.jpgImage00030.jpgImage00031.jpgImage00032.jpgImage00033.jpgImage00034.jpgImage00035.jpgImage00036.jpgImage00037.jpgImage00038.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.