โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน (STEM Education : Workshop & Training)

 

กิจกรรม STEM Education on Technolog

กิจกรรม STEM Education on Plant Biology 

กิจกรรม STEM Education on Chemistry

กิจกรรม STEM Education on Physics เหินฟ้า

 

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 3 โรงเรียน

1.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี

2.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี

3.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน

เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม และ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ ๗ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.จรีรัตน์ สาครินทร์ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.กนก จันทรา กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมในครั้งนี้

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ

1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng001.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng002.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng003.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng004.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng005.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng006.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng007.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng008.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng009.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng010.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng011.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng012.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng013.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng014.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng015.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng016.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng017.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng018.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng019.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng020.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng021.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng022.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng023.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng024.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng025.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng026.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng027.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng028.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng029.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng030.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng031.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng032.jpg1024smp_tutor_univer_62G2 s_th_eng033.jpg

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับครู SMP รุ่นที่ 4

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับครู
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน

วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
ณ ปัตตานี - กรุงเทพ-ปทุมธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สำหรับนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 2

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
1.โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
2.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง
3.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ

เมื่อวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร 49
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือกล้องดูดาวสำหรับครูวิทยาศาสตร์ SMP รุ่นที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือกล้องดูดาวสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4
ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม 3 โรงเรียน
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด 
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ 
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

tr_star_G401.jpgtr_star_G402.jpgtr_star_G403.jpgtr_star_G404.jpgtr_star_G405.jpgtr_star_G406.jpgtr_star_G407.jpgtr_star_G408.jpgtr_star_G409.jpgtr_star_G410.jpgtr_star_G411.jpgtr_star_G412.jpgtr_star_G413.jpgtr_star_G414.jpgtr_star_G415.jpgtr_star_G416.jpgtr_star_G417.jpgtr_star_G418.jpgtr_star_G419.jpgtr_star_G420.jpgtr_star_G421.jpgtr_star_G422.jpgtr_star_G423.jpgtr_star_G424.jpgtr_star_G425.jpgtr_star_G426.jpgtr_star_G427.jpgtr_star_G428.jpgtr_star_G429.jpgtr_star_G430.jpgtr_star_G431.jpgtr_star_G432.jpgtr_star_G433.jpgtr_star_G434.jpgtr_star_G435.jpgtr_star_G436.jpgtr_star_G437.jpg