โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รุ่น 1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี และป่าชายเลนยะหริ่ง