โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของเล่นวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของเล่นวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 2วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี

 

Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpgImage008.jpgImage009.jpgImage010.jpgImage011.jpgImage012.jpgImage013.jpgImage014.jpgImage015.jpgImage016.jpgImage017.jpgImage018.jpgImage019.jpgImage020.jpgImage021.jpgImage022.jpgImage023.jpgImage024.jpgImage025.jpgImage026.jpgImage027.jpgImage028.jpgImage029.jpgImage030.jpgImage031.jpgImage032.jpgImage033.jpgImage034.jpgImage035.jpgImage036.jpgImage037.jpgImage038.jpgImage039.jpgImage040.jpgImage041.jpgImage042.jpgImage043.jpgImage044.jpgImage045.jpgImage046.jpgImage047.jpgImage048.jpgImage049.jpgImage050.jpgImage051.jpgImage052.jpgImage053.jpgImage054.jpgImage055.jpgImage056.jpgImage057.jpgImage058.jpgImage059.jpgImage060.jpgImage061.jpgImage062.jpgImage063.jpgImage064.jpgImage065.jpg