อบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  สำหรับครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SMP ปีการศึกษา 2560 วันที่  3-5 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ    Science Mathematics Program (SMP)

2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความเชื่อมั่นและมีความสามารถในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

4.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP) ได้มีโอกาสเรียนกับครูที่มีคุณภาพ

 

5.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP) มีรูปแบบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน