โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน

2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

ทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่

3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอนาคต

4.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP)มีรูปแบบการเรียนที่มีมาตรฐานเดียวกัน

นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จำนวน 6 โรงเรียนๆละ 30 คน รวมเป็น 180 คน ประกอบด้วย

- โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

- โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์

- โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

- โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม

- โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

- โรงเรียนส่งเสริมศาสน์

Image01.jpgImage02.jpgImage03.jpgImage04.jpgImage05.jpgImage06.jpgImage07.jpgImage08.jpgImage09.jpgImage10.jpgImage11.jpgImage12.jpgImage13.jpgImage14.jpgImage15.jpgImage16.jpgImage17.jpgImage18.jpgImage19.jpgImage20.jpgImage21.jpgImage22.jpgImage23.jpgImage24.jpgImage25.jpgImage26.jpgImage27.jpgImage28.jpgImage29.jpgImage30.jpgImage31.jpgImage32.jpgImage33.jpgImage34.jpgImage35.jpg

Albums