อบรมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SMP  

ปีการศึกษา 2560 ( SMP รุ่นที่ 1 29-31 มีนาคม 2560

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีทักษะในการสอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความเชื่อมั่นและมีความสามารถทางการสอนคณิตศาสตร์

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

4.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP) ได้มีโอกาสเรียนกับครูที่มีคุณภาพ

5.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics Program (SMP) มีรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน

0F4A4340.jpg0F4A4374.jpg0F4A4378.jpg0F4A4410.jpg0F4A4587.jpg0F4A4699.jpg0F4A4701.jpg0F4A4702.jpg0F4A4735.jpg0F4A4794.jpg0F4A4857.jpg0F4A4884.jpg0F4A4891.jpg0F4A4934.jpg0F4A5030.jpg0F4A5033.jpg0F4A5039.jpg0F4A5045.jpg