โครงการเข้าค่ายและทัศนศึกษา รุ่นที่ 2

โครงการเข้าค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน SMP  รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560   ณ กาญจนบุรี - กทม 

 

Image03a01.jpgImage03a02.jpgImage03a03.jpgImage03a04.jpgImage03a05.jpgImage03a06.jpgImage03a07.jpgImage03a08.jpgImage03a09.jpgImage03a10.jpgImage03a11.jpgImage03a12.jpgImage03a13.jpgImage03a14.jpgImage03a15.jpgImage03a16.jpgImage03a17.jpgImage03a18.jpgImage03a19.jpgImage03a20.jpgImage03a21.jpgImage03a22.jpgImage03a23.jpgImage03a24.jpgImage03a25.jpgImage03a26.jpgImage03a27.jpgImage03a28.jpgImage03a29.jpgImage03a30.jpgImage03a31.jpgImage03a32.jpgImage03a33.jpgImage03a34.jpgImage03a35.jpgImage03a36.jpgImage03a37.jpgImage03a38.jpgImage03a39.jpgImage03a40.jpgImage03a41.jpgImage03a42.jpgImage03a43.jpgImage03a44.jpgImage03a45.jpgImage03a46.jpgImage03a47.jpgImage03a48.jpgImage03a49.jpgImage03a50.jpgImage03a51.jpgImage03a52.jpgImage03a53.jpgImage03a54.jpgImage03a55.jpgImage03a56.jpgImage03a57.jpgImage03a58.jpgImage03a59.jpgImage03a60.jpgImage03a61.jpgImage03a62.jpgImage03a63.jpgImage03a64.jpgImage03a65.jpgImage03a66.jpgImage03a67.jpgImage03a68.jpgImage03a69.jpgImage03a70.jpgImage03a71.jpgImage03a72.jpgImage03a73.jpgImage03a74.jpgImage03a75.jpgImage03a76.jpgImage03a77.jpgImage03a78.jpgImage03a79.jpgImage03a80.jpg