วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับโรงเรียน  เอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี

2. เพื่อปรับปรุงห้องและจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ จัดตั้งห้องเรียน SMP ขึ้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดปัตตานี 

3. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบ สำหรับจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ร่วมกันของโรงเรียน SMP กลุ่มเป้าหมาย 

4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมห้องเรียน ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

5. เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMP เสริมสร้างเจตคติที่ดีและความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน  SMP ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงในเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7. เพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งห้องเรียน SMP