โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียน รุ่นที่ 3
อบรมชุดสื่อปฎิบัติการเรียนรู้ด้านกลไกโครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 4
โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่รุ่นที่ 4 (ม.4)
โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 smp รุ่นที่ 4
โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5
โครงการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1
โครงการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1
โครงการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 1
โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนโครงการSMP
โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนโครงการSMP
โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนโครงการSMP
โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนโครงการSMP
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Prev Next

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4) 

ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน 2562  โดยได้รับเกียรติจาก

อาจารย์รอสเมาะห์ นิสะนิ

อาจารย์ขจรพงษ์ หนูทอง

อาจารย์วัสลีณา หาไม

อาจารย์มูฮัมหมัดอาลาวี บูกุ

อาจารย์เต็มเดือน เต้าแก้ว

อาจารย์สุธาทิพย์ นิมฉิม

และ อาจารย์บุญสนอง วิเศษสาธร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งมีโรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี

โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน 

โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ   อำเภอมายอ ได้เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องฟาฎอนี โรงแรมซีเอส ปัตตานี

0F4A8148.jpg0F4A8151.jpg0F4A8156.jpg0F4A8163.jpg0F4A8169.jpg0F4A8172.jpg0F4A8174.jpg0F4A8176.jpg0F4A8177.jpg0F4A8180.jpg0F4A8194.jpg0F4A8195.jpg0F4A8197.jpg0F4A8200.jpg0F4A8210.jpg0F4A8215.jpg0F4A8218.jpg0F4A8220.jpg0F4A8332.jpg0F4A8337.jpg0F4A8339.jpg0F4A8354.jpg0F4A8359.jpg0F4A8373.jpg0F4A8379.jpg0F4A8384.jpg0F4A8404.jpg0F4A8410.jpg0F4A8426.jpg0F4A8430.jpg0F4A8446.jpg0F4A8541.jpg0F4A8543.jpg0F4A8545.jpg0F4A8547.jpg