งานนวัตกรรมการศึกษา มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น โครงการจัดตั้งห้องเรียน  Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpg