โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนSMP 2561

โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program 2561 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1.โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 2.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 3.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมือวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561