โครงการเข้าค่ายคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 – 23 เมษายน 2561 ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง