โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์