โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program(SMP) และ โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 9 -11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานีและโรงเรียนสาธิต มอ.ปัตตานี