โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program(SMP) และ โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี และ โรงเรียนสาธิต มอ.ปัตตานี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการ โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา และโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา