โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สำหรับนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 2

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
1.โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
2.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง
3.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ

เมื่อวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร 49
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์