โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือกล้องดูดาวสำหรับครูวิทยาศาสตร์ SMP รุ่นที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือกล้องดูดาวสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4
ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม 3 โรงเรียน
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด 
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ 
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
ณ อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

tr_star_G401.jpgtr_star_G402.jpgtr_star_G403.jpgtr_star_G404.jpgtr_star_G405.jpgtr_star_G406.jpgtr_star_G407.jpgtr_star_G408.jpgtr_star_G409.jpgtr_star_G410.jpgtr_star_G411.jpgtr_star_G412.jpgtr_star_G413.jpgtr_star_G414.jpgtr_star_G415.jpgtr_star_G416.jpgtr_star_G417.jpgtr_star_G418.jpgtr_star_G419.jpgtr_star_G420.jpgtr_star_G421.jpgtr_star_G422.jpgtr_star_G423.jpgtr_star_G424.jpgtr_star_G425.jpgtr_star_G426.jpgtr_star_G427.jpgtr_star_G428.jpgtr_star_G429.jpgtr_star_G430.jpgtr_star_G431.jpgtr_star_G432.jpgtr_star_G433.jpgtr_star_G434.jpgtr_star_G435.jpgtr_star_G436.jpgtr_star_G437.jpg