โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับครู SMP รุ่นที่ 4

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับครู
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน

วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
ณ ปัตตานี - กรุงเทพ-ปทุมธานี