โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP ปีการศึกษา 2562

โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ Science Mathematics Program - SMP ชั้นม.4 ชั้นม.5

วันที่ 7-8 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0F4A8550.jpg0F4A8551.jpg0F4A8553.jpg0F4A8558.jpg0F4A8569.jpg0F4A8570.jpg0F4A8571.jpg0F4A8574.jpg0F4A8585.jpg0F4A8586.jpg0F4A8591.jpg