โครงการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน รุ่นที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการ Science Sathematics Program (SMP) รุ่นที่ 2

โดยได้รับเกียรติจาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ผศ.ชมนา จักรอารี

อาจารย์จันทร์ดา พิทักษ์สาลี

อาจารย์นูรอาซีกีน ยีสมัน

มารวมเป็นกรรมการตัดสินคะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์

ซึ่งมีโรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง

โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์