โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสำหรับครู ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 3

โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสำหรับครู
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ 
Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 3
27 - 29 กรกฎาคม 2562

โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ
อาจารย์จันทร์ดา พิทักษ์สาลี

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ
มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม
และมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ร่วมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

ซึ่งมีครูผู้เข้าร่วมอบรมจาก
โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 
และ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

sci_pj_62_g3001.jpgsci_pj_62_g3002.jpgsci_pj_62_g3003.jpgsci_pj_62_g3004.jpgsci_pj_62_g3005.jpgsci_pj_62_g3006.jpgsci_pj_62_g3007.jpgsci_pj_62_g3008.jpgsci_pj_62_g3009.jpgsci_pj_62_g3010.jpgsci_pj_62_g3011.jpgsci_pj_62_g3012.jpgsci_pj_62_g3013.jpgsci_pj_62_g3014.jpgsci_pj_62_g3015.jpgsci_pj_62_g3016.jpgsci_pj_62_g3017.jpgsci_pj_62_g3018.jpgsci_pj_62_g3019.jpgsci_pj_62_g3020.jpgsci_pj_62_g3021.jpgsci_pj_62_g3022.jpgsci_pj_62_g3023.jpgsci_pj_62_g3024.jpgsci_pj_62_g3025.jpgsci_pj_62_g3026.jpgsci_pj_62_g3027.jpgsci_pj_62_g3028.jpgsci_pj_62_g3029.jpgsci_pj_62_g3030.jpgsci_pj_62_g3031.jpgsci_pj_62_g3032.jpgsci_pj_62_g3033.jpgsci_pj_62_g3036.jpgsci_pj_62_g3037.jpgsci_pj_62_g3038.jpgsci_pj_62_g3039.jpgsci_pj_62_g3040.jpgsci_pj_62_g3041.jpgsci_pj_62_g3042.jpgsci_pj_62_g3043.jpgsci_pj_62_g3044.jpgsci_pj_62_g3045.jpgsci_pj_62_g3046.jpgsci_pj_62_g3047.jpgsci_pj_62_g3048.jpgsci_pj_62_g3049.jpgsci_pj_62_g3050.jpgsci_pj_62_g3051.jpgsci_pj_62_g3052.jpgsci_pj_62_g3053.jpgsci_pj_62_g3054.jpgsci_pj_62_g3055.jpgsci_pj_62_g3056.jpgsci_pj_62_g3057.jpgsci_pj_62_g3059.jpgsci_pj_62_g3060.jpgsci_pj_62_g3061.jpgsci_pj_62_g3062.jpgsci_pj_62_g3063.jpgsci_pj_62_g3064.jpgsci_pj_62_g3065.jpgsci_pj_62_g3066.jpgsci_pj_62_g3067.jpgsci_pj_62_g3068.jpgsci_pj_62_g3069.jpgsci_pj_62_g3070.jpgsci_pj_62_g3071.jpgsci_pj_62_g3072.jpgsci_pj_62_g3073.jpgsci_pj_62_g3074.jpgsci_pj_62_g3075.jpgsci_pj_62_g3076.jpgsci_pj_62_g3077.jpgsci_pj_62_g3078.jpgsci_pj_62_g3079.jpgsci_pj_62_g3080.jpgsci_pj_62_g3081.jpgsci_pj_62_g3082.jpgsci_pj_62_g3083.jpgsci_pj_62_g3084.jpgsci_pj_62_g3085.jpgsci_pj_62_g3086.jpgsci_pj_62_g3087.jpgsci_pj_62_g3088.jpgsci_pj_62_g3089.jpgsci_pj_62_g3090.jpgsci_pj_62_g3091.jpgsci_pj_62_g3092.jpgsci_pj_62_g3093.jpgsci_pj_62_g3094.jpgsci_pj_62_g3095.jpg