โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียน SMP รุ่นที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียน 

ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 3  

วันที่ 6 – 7  กรกฎาคม  2562

โดยได้รับเกียรติจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาจารย์ไกรรัตน์นิลฉิม 

อาจารย์ ดร.แวฮาซัน แวหามะ

ปส.ซัมซูดิน มามะ

ปส.นาปีซะห์ ดือราแม

มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 9 โรงเรียน

1.โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก

2.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง

3.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ

4.โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 

5.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 

6.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์  

7.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี

8.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี

9.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

robot_G3_62_001.jpgrobot_G3_62_002.jpgrobot_G3_62_003.jpgrobot_G3_62_004.jpgrobot_G3_62_005.jpgrobot_G3_62_006.jpgrobot_G3_62_007.jpgrobot_G3_62_008.jpgrobot_G3_62_009.jpgrobot_G3_62_010.jpgrobot_G3_62_011.jpgrobot_G3_62_012.jpgrobot_G3_62_013.jpgrobot_G3_62_014.jpgrobot_G3_62_015.jpgrobot_G3_62_016.jpgrobot_G3_62_017.jpgrobot_G3_62_018.jpgrobot_G3_62_019.jpgrobot_G3_62_020.jpgrobot_G3_62_021.jpgrobot_G3_62_022.jpgrobot_G3_62_023.jpgrobot_G3_62_024.jpgrobot_G3_62_025.jpgrobot_G3_62_026.jpgrobot_G3_62_027.jpgrobot_G3_62_028.jpgrobot_G3_62_029.jpgrobot_G3_62_030.jpgrobot_G3_62_031.jpgrobot_G3_62_032.jpgrobot_G3_62_033.jpgrobot_G3_62_034.jpgrobot_G3_62_035.jpgrobot_G3_62_036.jpgrobot_G3_62_037.jpgrobot_G3_62_038.jpgrobot_G3_62_039.jpgrobot_G3_62_040.jpgrobot_G3_62_041.jpgrobot_G3_62_042.jpgrobot_G3_62_043.jpgrobot_G3_62_044.jpgrobot_G3_62_045.jpgrobot_G3_62_046.jpgrobot_G3_62_047.jpgrobot_G3_62_048.jpgrobot_G3_62_049.jpgrobot_G3_62_050.jpgrobot_G3_62_051.jpgrobot_G3_62_052.jpgrobot_G3_62_053.jpgrobot_G3_62_054.jpgrobot_G3_62_055.jpgrobot_G3_62_056.jpgrobot_G3_62_057.jpgrobot_G3_62_058.jpgrobot_G3_62_059.jpgrobot_G3_62_060.jpgrobot_G3_62_061.jpgrobot_G3_62_062.jpgrobot_G3_62_063.jpgrobot_G3_62_064.jpgrobot_G3_62_065.jpgrobot_G3_62_066.jpgrobot_G3_62_067.jpgrobot_G3_62_068.jpgrobot_G3_62_069.jpgrobot_G3_62_070.jpgrobot_G3_62_071.jpgrobot_G3_62_072.jpgrobot_G3_62_073.jpgrobot_G3_62_074.jpgrobot_G3_62_075.jpgrobot_G3_62_076.jpgrobot_G3_62_077.jpgrobot_G3_62_078.jpgrobot_G3_62_079.jpgrobot_G3_62_080.jpgrobot_G3_62_081.jpgrobot_G3_62_082.jpgrobot_G3_62_083.jpgrobot_G3_62_084.jpgrobot_G3_62_085.jpgrobot_G3_62_086.jpgrobot_G3_62_087.jpgrobot_G3_62_088.jpgrobot_G3_62_089.jpgrobot_G3_62_090.jpgrobot_G3_62_091.jpgrobot_G3_62_092.jpg

Albums