โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการทำข้อสอบ GAT smp รุ่นที่1

เมื่อวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการทำข้อสอบ GAT เชื่องโยง , GAT ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 1 

1.โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ

2.โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมือง

3.โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ 

4.โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง

5.โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ อำเภอทุ่งยางแดง

6.โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรีรัตน์ สาครินทร์ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน และ อ.ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี

1gat_th01.jpg1gat_th02.jpg1gat_th03.jpg1gat_th04.jpg1gat_th05.jpg1gat_th06.jpg1gat_th07.jpg1gat_th08.jpg1gat_th09.jpg1gat_th10.jpg1gat_th11.jpg1gat_th12.jpg1gat_th13.jpg1gat_th14.jpg1gat_th15.jpg1gat_th16.jpg1gat_th17.jpg1gat_th18.jpg1gat_th19.jpg1gat_th20.jpg1gat_th21.jpg1gat_th22.jpg1gat_th23.jpg1gat_th24.jpg1gat_th25.jpg1gat_th26.jpg1gat_th27.jpg1gat_th28.jpg1gat_th29.jpg1gat_th30.jpg1gat_th31.jpg1gat_th32.jpg1gat_th33.jpg1gat_th34.jpg1gat_th35.jpg1gat_th36.jpg1gat_th37.jpg1gat_th38.jpg1gat_th39.jpg2gat_en01.jpg2gat_en02.jpg2gat_en03.jpg2gat_en04.jpg2gat_en05.jpg2gat_en06.jpg2gat_en07.jpg2gat_en08.jpg2gat_en09.jpg2gat_en10.jpg2gat_en11.jpg2gat_en12.jpg2gat_en13.jpg2gat_en14.jpg2gat_en15.jpg2gat_en16.jpg2gat_en17.jpg2gat_en18.jpg2gat_en19.jpg2gat_en20.jpg2gat_en21.jpg2gat_en22.jpg2gat_en23.jpg2gat_en24.jpg2gat_en25.jpg2gat_en26.jpg2gat_en27.jpg2gat_en28.jpg2gat_en29.jpg2gat_en30.jpg2gat_en31.jpg2gat_en32.jpg2gat_en33.jpg2gat_en34.jpg2gat_en35.jpg2gat_en36.jpg2gat_en37.jpg2gat_en38.jpg2gat_en39.jpg2gat_en40.jpg2gat_en41.jpg2gat_en42.jpg2gat_en43.jpg2gat_en44.jpg