โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2562

โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562 

โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ

อาจารย์ผศ.ชมนา  จักรอารี

อาจารย์จันทร์ดา  พิทักษ์สาลี

อาจารย์นูรอาซีกีน ยีสมัน

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 

อาจารย์จารึก  อรรถสงเคราะห์

อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ

อาจารย์มนฑกาน  อรรถสงเคราะห์

อาจารย์ธเนศ สุขมาตย์

อาจารย์ทิพวรรณ  คงภักดี

 

สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ดร.อุสมาน  สารี

อาจารย์ดร.ฮามีด๊ะ  มูสอ

คุณบุนยานีย์กามะ

 

ซึ่งมีโรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ     อำเภอยะรัง

โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ   อำเภอมายอ

โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง 

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี 

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์   ได้เข้าร่วมอบรม

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

0F4A8686.jpg0F4A8692.jpg0F4A8695.jpg0F4A8700.jpg0F4A8726.jpg0F4A8755.jpg0F4A8764.jpg0F4A8765.jpg0F4A8770.jpg0F4A8807.jpg0F4A8812.jpg0F4A8815.jpg0F4A8821.jpg0F4A8828.jpg0F4A8833.jpg0F4A8834.jpg0F4A8863.jpg0F4A8867.jpg0F4A8893.jpg0F4A8931.jpg0F4A8950.jpg0F4A8958.jpg0F4A8970.jpg0F4A8978.jpg0F4A8997.jpg0F4A9012.jpg0F4A9020.jpg0F4A9045.jpg0F4A9068.jpg0F4A9075.jpg0F4A9083.jpg0F4A9233.jpg0F4A9237.jpg0F4A9267.jpg0F4A9295.jpg0F4A9298.jpg0F4A9312.jpg0F4A9313.jpg0F4A9315.jpg