โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน 2562 

โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ

อาจารย์นูรอาซีกีน ยีสมัน

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 

อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ

อาจารย์มนฑกาน  อรรถสงเคราะห์

อาจารย์ทิพวรรณ  คงภักดี

 

สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ทรงธรรม แก้วประถม

คุณคอลีเปาะ อาแว

ซึ่งมีโรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี

โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน 

ได้เข้าร่วมอบรม

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0F4A8229.jpg0F4A8236.jpg0F4A8238.jpg0F4A8244.jpg0F4A8246.jpg0F4A8249.jpg0F4A8258.jpg0F4A8263.jpg0F4A8289.jpg0F4A8292.jpg0F4A8294.jpg0F4A8300.jpg0F4A8301.jpg0F4A8302.jpg0F4A8324.jpg0F4A8453.jpg0F4A8459.jpg0F4A8472.jpg0F4A8502.jpg0F4A8504.jpg0F4A8505.jpg0F4A8524.jpg0F4A8528.jpg