อบรมชุดสื่อปฎิบัติการเรียนรู้ด้านกลไกโครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด สื่อการเรียนการสอน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
การอบรมชุดสื่อปฎิบัติการเรียนรู้ด้านกลไกโครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด
สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 4

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และคุณธีรนัย ธรรมใจ วิทยากร จาก Gigo Thailand บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 3 โรงเรียน
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0F4A4535.jpg0F4A4542.jpg0F4A4549.jpg0F4A4554.jpg0F4A4557.jpg0F4A4559.jpg0F4A4574.jpg0F4A4621.jpg0F4A4635.jpg0F4A4647.jpg0F4A4653.jpg0F4A4657.jpg0F4A4659.jpg0F4A4669.jpg0F4A4670.jpg0F4A4682.jpg0F4A4690.jpg0F4A4696.jpg0F4A4697.jpg0F4A4714.jpg0F4A4716.jpg0F4A4779.jpg0F4A4781.jpg0F4A4782.jpg0F4A4785.jpg0F4A4787.jpg

Albums