โครงการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (โครงงานสาระเทคโนโลยี)

โครงการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (โครงงานสาระเทคโนโลยี) ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 วันที่ 25-27 มีนาคม 2562  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แวฮาซัน แวหะมะ  และ อาจารย์ไกรรัตน์ นิลฉิม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

0F4A7957.jpg0F4A7960.jpg0F4A7961.jpg0F4A7962.jpg0F4A7965.jpg0F4A7967.jpg0F4A7968.jpg0F4A7971.jpg0F4A7972.jpg0F4A7973.jpg0F4A7974.jpg0F4A7975.jpg0F4A7980.jpg0F4A7995.jpg0F4A8001.jpg0F4A8003.jpg0F4A8004.jpg0F4A8006.jpg0F4A8008.jpg0F4A8012.jpg0F4A8019.jpg0F4A8022.jpg0F4A8030.jpg0F4A8031.jpg0F4A8032.jpg0F4A8036.jpg0F4A8041.jpg0F4A8042.jpg0F4A8043.jpg0F4A8044.jpg0F4A8046.jpg0F4A8047.jpg0F4A8048.jpg0F4A8049.jpg0F4A8054.jpg0F4A8058.jpg0F4A8059.jpg0F4A8061.jpg0F4A8062.jpg0F4A8068.jpg0F4A8075.jpg0F4A8076.jpg0F4A8078.jpg0F4A8084.jpg0F4A8086.jpg0F4A8091.jpg0F4A8100.jpg0F4A8106.jpg0F4A8108.jpg0F4A8110.jpg0F4A8112.jpg0F4A8114.jpg0F4A8117.jpg0F4A8118.jpg0F4A8119.jpg0F4A8120.jpg0F4A8121.jpg0F4A8122.jpg0F4A8123.jpg0F4A8124.jpg0F4A8125.jpg0F4A8126.jpg0F4A8127.jpg0F4A8128.jpg0F4A8130.jpg0F4A8131.jpg0F4A8132.jpg