โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน 11 - 13 มีนาคม 2562 

ซึ่งมีกิจกรรมมากมายดังนี้

กิจกรรมSTEM Education on Chemistry

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อุสมาน สารี ,คุณบุนยานีย์ กามะ ,อาจารย์ทรงธรรม แก้วประถม ,อาจารย์ฮามีด๊ะ มูสอ คณาจารย์สาขาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

กิจกรรม หลังเลนส์ (Behide the lens) STEM Education on Biology

โดยวิทยากร อาจารย์ ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ, คุณคอลีเปาะ อาแว, อาจารย์จันทร์ดา พิทักษ์สาลี, อาจารย์นูรอาซีกีน ยีสมัน และ ปส.กวินนา ปินตานา คณาจารย์สาขาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

กิจกรรม เหินฟ้า STEM Education on Physics  

โดยวิทยากร อาจารย์ ธเนศ สุขมาตย์, อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์, อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ, อาจารย์ทิพวรรณ คงภักดี และ อาตารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ คณาจารย์สาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี

0F4A5819.jpg0F4A5822.jpg0F4A5834.jpg0F4A5856.jpg0F4A5865.jpg0F4A5893.jpg0F4A5920.jpg0F4A5921.jpg0F4A5942.jpg0F4A5958xx.jpg0F4A5960.jpg0F4A5968.jpg0F4A6004.jpg0F4A6019.jpg0F4A6036.jpg0F4A6044.jpg0F4A6046.jpg0F4A6050.jpg0F4A6057.jpg0F4A6059.jpg0F4A6060.jpg0F4A6122.jpg0F4A6144.jpg0F4A6146.jpg0F4A6153.jpg0F4A6184.jpg0F4A6188.jpg0F4A6194.jpg0F4A6196.jpg0F4A6209.jpg0F4A6215.jpg0F4A6251.jpg0F4A6264.jpg0F4A6278.jpg0F4A6305.jpg0F4A6425.jpg0F4A6429.jpg0F4A6432x.jpg0F4A6454.jpg0F4A6458.jpg0F4A6468.jpg0F4A6484.jpg0F4A6492.jpg0F4A6504.jpg0F4A6525.jpg0F4A6529.jpg0F4A6537.jpg0F4A6539.jpg0F4A6550.jpg0F4A6556.jpg