โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รุ่นที่ 2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี และ ท่าเทียบเรือบูนาดารา ต.ตะโล๊ะกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี